Mission og Vision 125

Vores mission er undervisning, forskning og innovation. Vi bidrager gennem vores viden inden for det arktiske område til en vidensudvikling indenfor Arktisk Teknologi. 

-> ARTEK ønsker at bidrage signifikant til den positive udvikling af et bæredygtigt og selvstændigt grønlandsk samfund. Det skal ske ved uddannelse af højt kvalificerede ingeniører gennem en kontinuerlig udvikling af vores Arktiske Ingeniør uddannelse, der lever op til de særlige grønlandske behov og forudsætninger.

-> ARTEK ønsker på forskningsområdet at opnå international høj status indenfor sine fire forskningskerneområder

-> ARTEK ønsker at bidrage til udvikling af innovative løsninger på tekniske udfordringer i Arktis.

-> ARTEK ønsker at bidrage til kvalificeret løsning af myndighedsopgaver i Grønland.

-> ARTEK ønsker at samarbejde med industrien (bygningsmaterialer, vandrensning, varmepumper, entreprenørfirmaer mv.) og offentlige myndigheder (diverse kommuner og bysamfund, Grønlands Selvstyre).

-> ARTEKs forskning bør være præget af tværfaglighed og projektarbejde i meget stor udstrækning.


Vision 125

DTU og Center for Arktisk Teknologi har i samarbejde med Grønlands Selvstyre og en kreds af nære samarbejdspartnere igangsat en styrkelse af centerets aktiviteter, med udgangspunkt i "Vision 125". Vision 125 sigter på at etablere DTU ARTEK - et arktisk teknisk universitet i Sisimiut - med fokus på at imødekomme de mest centrale nuværende og fremtidige teknisk relaterede udfordringer i Grønland. DTU ARTEK, der vil tage udgangspunkt i ARTEK ved DTU Byg, skal udvikles til et internationalt kraftcenter i Sisimiut for tekniske uddannelser og forskning og innovation i arktisk teknologi. Studenteroptaget tænkes øget gradvist, fra årligt 35 i 2017, til 125 i 2025, fordelt på både diplom, bachelor- og kandidatniveau. Uddannelsesaktiviteterne forankres i et lokalt forskningsmiljø tilpasset fremtidens grønlandske behov i et internationalt arktisk perspektiv.

DTU ARTEK vil være en videreudvikling af det bestående samarbejde mellem det Grønlandske Selvstyre, (Tech College Greenland) KTI og DTU. Center for Arktisk Teknologi er en lille enhed i forhold til de store aktører i arktisk teknologisk/naturvidenskabelig forskning på verdensplan. Implementeringen af Vision 125 vil dog medføre at organisationen vil vokse betydeligt i forhold det nuværende ARTEK, og styrken i forhold til andre aktører bliver den markante forankring og tilstedeværelse i et arktisk samfund. Arktisk forskning kan for nogle emners vedkommende udføres uden for det arktiske område, men forskning inden for teknologisk udvikling mod et bæredygtigt arktisk samfund, kan kun udføres gennem tilstedeværelse i Arktis. DTU ARTEK vil gennem Vision 125 skabe en unik enhed på verdensplan ved at udnytte fordelene ved den permanente tilstedeværelse i Arktis og det tætte samarbejde med de grønlandske interessenter og lokalsamfundet. Samlokaliseringen med KTI skaber basis for stor faglig og uddannelsesmæssig synergieffekt til gavn for studerende, ansatte og aftagere.

Centrale områder for DTU ARTEKs virke omfatter, miljø, infrastruktur, byggeri, råstofområdet og de øvrige bærende erhvervssøjler i Grønland, - primært fiskeriet og turismen.  Behovet for øget arktisk teknologisk forskning er uomtvistelig set i lyset af den forventede udvikling i Arktis. Implicit i dette indgår behovet for at tilvejebringe bæredygtige grundlag for samfundsudvikling, ved målrettet indsats af innovativ teknologi i de arktiske samfund, såvel i Grønland som internationalt. Det kan blandt andet ske ved at skabe forskningsbaserede løsninger og løfte uddannelsesniveauet, der samlet kan medvirke til at styrke en bæredygtig samfundsudvikling.

Vision 125 anerkender at mange arktiske samfund i dag står over for en række strukturelle, erhvervsmæssige og klimatiske udfordringer – men også muligheder - i forhold til at udvikle og sikre en bæredygtig selvstændig samfundsudvikling. Dette omfatter de globale klimaforandringer, der i særlig hastig grad rammer Arktis, samt økonomier der i mange tilfælde hviler på få sektorer, hvor fiskeri i særdeleshed og turismen i mindre grad udgør grundstenene. Og hvor de traditionelle erhverv ikke længere i samme omfang bidrager til opretholdelse af samfundsstrukturen.

Råstoferhvervet udgør ikke mindst i Grønland et betydeligt økonomisk potentiale og kan derfor på sigt have væsentlig samfundsmæssig interesse for landet. DTU ønsker som led i Vision 125 at bidrage med videnopbygning i Arktis om råstofudvinding ved etablering af en ny uddannelse på masterniveau skræddersyet til formålet. Uddannelsen etableres af ARTEK i samarbejde med Luleå Tekniske Universitet, som er førende i Norden inden for dette felt. Uddannelsen kommer til at foregå delvist i Sisimiut, delvist i Luleå og delvist på DTU i Lyngby, med forventet opstart til studieåret 2019/20.

Inden for fiskeriet rummer de marine ressourcer i Arktis i takt med klimaforandringerne et stort potentiale for at udnytte flere arter, optimere ressourceudnyttelsen og skabe vækst i erhvervet. Inddragelse af fiskeriteknologi med arktisk fokus kan derfor spille en central rolle i denne udvikling. Som led i Vision 125 etableres en ny diplomingeniøruddannelse i fiskeriteknologi på DTU, med base i Sisimiut. Uddannelsen udvikles i samarbejde mellem ARTEK og DTU Aqua og forventes udbudt i 2018/19.  Grønlands Selvstyre og DTU bidrager i fællesskab til finansieringen af uddannelsens opbygning.

Uddannelserne i Vision 125
Uddannelsesplanerne i Vision 125 bygger videre på det veletablerede samarbejde omkring Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk teknologi mellem Grønlands Selvstyre, DTU og KTI, kaldet ARTEK-modellen.  Gennem dette samarbejde udvides uddannelsesudbuddet frem til 2025 med nye uddannelser på diplom, bachelor, master og Phd.-niveau inden for følgende emner:

  • Bygninger og energisystemer
  • Planlægning og infrastruktur
  • Miljøteknologi
  • Infrastrukturanlæg og anlægskonstruktioner
  • Energiteknologi
  • Fiskeriteknologi
  • Mineteknologi

For yderligere informationer kontakt Niels Hoedeman, nih@byg.dtu.dk